Regulamin

DEFINICJE:

USŁUGODAWCA – Dotyk i Zdrowie Barbara Szulc ul. Kowalewicka 14 62-002 Poznań NIP: 6922107169, e-mail:  gabinet@dotykizdrowie.pl, tel. +48531230680.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 24 godzin prosimy o kontakt telefoniczny.

3. Zamówienia są przyjmowane po wypełnieniu odpowiednich formularzy. W przypadku braku wymaganych danych zamówienie zostaje anulowane.

4. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić zrealizowanie zamówienia.

5. Przekazane dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia a zwłaszcza w celu potwierdzenia zamówienia oraz realizacji usługi.

6. Dane osobowe chronione i zabezpieczone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT i są w złotych polskich.

8. Zmiany w zamówieniach są możliwe tylko w przypadku wcześniejszego poinformowania minimum 6 godzin przed wykonaniem wcześniej zamówionej usługi oraz przez pozytywne potwierdzenie ewentualnej zmiany przez usługodawcę.

9. Usługodawca zastrzega sobie zmiany cen towarów oraz usług i wycofywanie produktów lub usług ze sprzedaży.

10. Zastrzegamy sobie prawo do nie wykonania zamówienia w przypadku braku dostępności mimo, że jest ona widoczna na sklepie.

11. Nie prowadzimy zwrotów towarów (voucher) lub usług. W przypadkach kiedy klient nie jest w stanie zrealizować usługi bądź vouchera w terminie ustalonym, może wykorzystać go w innym podanym do usługodawcy. Usługodawca musi potwierdzić termin wykonania usługi.
Klient po uiszczeniu opłaty i wykonaniu przez usługodawcę danej usługi dla klienta, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@dotykizdrowie.pl W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

13. Za usługi w naszym sklepie Klient może zapłacić w następujący sposób:
– płatność przelewem bankowym
– płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Tpay

14. Usługobiorca zobowiązany jest do:
a. korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
b. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
c. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

15. Własność intelektualna Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.dodtykizdrowie.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.dotykizdrowie.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.dotykizdrowie.pl, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.dotykizdrowie.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

16. Prywatność i Ochrona danych osobowych
a. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies VCN S.C., dostępnej na stronie: https://dotykizdrowie.pl/kontakt/polityka-prywatnosci/
b. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie swoich danych.
c. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
d. Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: biuro@vcn.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
e. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
f. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od VCN S.C. i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

17. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie niektórych praw Konsumentów.